Algemene voorwaarden CuliBuzz

 

1 Algemeen

1a Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan vallen uitsluitend onder de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door CuliBuzz zijn bevestigd.

1b De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

1c Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.

1d De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

1e Alle genoemde prijzen zijn exclusief 6% BTW(eten) of 21% BTW (verhuur/personeel/alcohol), tenzij anders vermeld.

1f Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

1g De looptijd van een optie op een catering is 3 weken

 

2 Betaling

2a Contante betaling bij levering, tenzij op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.

2b Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is CuliBuzz gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.

2c Klachten over de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.

 

2 Uitbesteding werk aan derden.

2a CuliBuzz is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door CuliBuzz aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door CuliBuzz met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

 

3 Annuleringen

3a Bij annulering van catering en verhuur binnen 72 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.

3b Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.

3c U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 3 dagen voor de levering wijzigen.

4 Risico-overgang.

4a Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

 

5 Schade

5a Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden.

5b Schade, breuk of manco aan/van materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht

5c CuliBuzz stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.

5d Barbecues en/of overige verhuurde materialen dienen bij overnachting droog weggezet te worden.

 

6 Aansprakelijkheid

6a Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.

6b CuliBuzz is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van CuliBuzz.

 

7 Levering / Bezorgkosten

7a Bestellingen boven de 15 personen binnen een straal van 20 km worden gratis bezorgd

7b Bij bestellingen onder de 15 personen binnen een straal van 20 km wordt € 0,50 per kilometer berekend.

7c Bij bestellingen welke verder dan 20 kilometer worden bezorgd, wordt € 0,50 per kilometer berekend.

7d De bezorgkosten per kilometer worden gefactureerd vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf.

7e Bij complete feesten geschiedt bezorging in overleg volgens offerte.

7f Bij grote leveringen zijn wij genoodzaakt om een aanbetaling te vragen.

 

8 Reclame (klachten).

8a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan CuliBuzz te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken ter zake. Indien de reclame naar het oordeel van CuliBuzz juist is, zal zij naar eigen inzicht een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. CuliBuzz is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.

8b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.